RKSV NEO: “Zoals elke club heeft ook NEO de nodige voor-en tegenspoed gekend”

RKSV NEO uit Borne bestaat dit jaar honderd jaar. Reden genoeg voor www.sportintwente.nl om de honderdjarige nader aan u voor te stellen.

Hoe is het allemaal begonnen?

De wieg van de (bijna) 100-jarige voetbalvereniging NEO stond in 1919 in het St Jozefgebouw aan de Ennekerdijk. Initiatiefnemers waren enkele rooms-katholieke jongeren, met name Jan Hendrik Besseler, Gerrit Grobben en Johan Hassels Monning . Zij bezochten op een zondag in het voorjaar van 1919 het voetbalveld van de BVV Borne, waar hun ‘geelzwarte’ dorpsgenoten al enige jaren ervaring hadden met het spel met de lederen bal.

Enigszins onder de indruk bespraken ze op de terugweg hun ultieme wens: de oprichting van een voetbalvereniging op katholieke grondslag. Immers, de BVV Borne was een niet op godsdienst gebaseerde algemene voetbal-vereniging. Dus daar konden ze zich niet zo bij thuis voelen. Het drietal sprak af dat ze, ieder afzonderlijk, een aantal jongeren zou benaderen om hun doel te bereiken. De wervingscampagne verliep voorspoedig. In een vrij korte tijd vonden een voldoende aantal jongeren zich bereid. Dat was voor de drie jongens genoeg reden om verdere acties te ondernemen. Er werd een aantal keren vergaderd in de bakkerij van Homan (in ’n Zwatten hook’), waar Besseler als bakkersknecht in dienst was.

Zo werd er op zondagmiddag 11 mei 1919 in de Aloysiuszaal van het patronaatsgebouw St. Jozef, een vergadering belegd en niet zomaar een vergadering. Het werd de oprichtingsvergadering en het duurde niet lang tot het glas kon worden geheven. Een 30-tal jongeren meldde zich meteen aan; Borne had zich verrijkt met een rooms-katholieke voetbalclub. Aanvankelijk onder de naam r.k.v.v. BORNE VOORUIT, in 1923 gewijzigd in r.k.s.v. NEO. Het clubtenue werd rood-groen verticaal gestreept shirt met een witte broek (tot over de knieën). Grobben was de eerste voorzitter, Besseler, secretaris en Hassels Monning penningmeester. Het bestuur werd korte tijd later uitgebreid met Gerard Deterd en Arnold Eekman. Als geestelijk adviseur werd eind 1919 kapelaan Terwisscha van Scheltinga toegevoegd.

as in de tijd van de verzuiling; i.c. de verdeling van een samenleving in groepen op levensbeschouwelijke basis. Het bracht het vraagstuk van katholieken en sportbeoefening naar de voorgrond. Geestelijken gingen zich afvragen of katholieken wel moesten deelnemen aan sporten met en tegen niet-katholieken. Alsook of deelname aan sport geen bedreiging vormde voor het vervullen van plichten door katholieken, zoals het bijwonen van de H. Mis, met name op zon- en feestdagen. Het bestuur van de net opgerichte R.K. voetbalclub kreeg dan ook steun van het kerkbestuur van de St. Stephanusparochie. Zowel moreel (een geestelijk adviseur maakte deel uit van het bestuur) als materieel (er werd financieel bijgedragen om grond te pachten voor aanleg van een voetbalveld).

  • Uit de B.C. (Bornsche Courant) van zat. 17 mei 1919. N E O ’s b a k e r m a t

h e t St. J o z e f g e b o u w

j l. Zondagmiddag (11 mei 1919) *) is alhier in St. Jozef **) een vergadering i n B o r n e

gehouden van R.K.***) om te geraken tot de oprichting van een voetbalclub.

Dhr. Franzen uit Hengelo gaf de nodige voorlichting en een 30-tal leden

gaven zich op, meldt de Twentsche Courant.

*) 11 mei 1919 is de officiële oprichtingsdatum van ‘Borne Vooruit’ (later NEO)

**) Lees: het St. Jozefgebouw aan de Ennekerdijk in Borne – zie afbeelding à

(in dit gebouw is momenteel de beeldhouwer Ruurd Hallema gevestigd)

***) Hiermee wordt een Rooms-Katholieke groepering aangeduid. (L.L.)

  • Uit de B.C. van zat. 24 mei 1919

Naar de Twentsche Courant mededeelt hebben zich voor de R.K. Voetbalclub reeds 30 leden opgegeven. Het bestuur bestaat uit de heeren G. Grobben, H. Besseler en J. Hassels, resp. voorzitter, secretaris en penningmeester. Een terrein is reeds welwillend afgestaan.

Was NEO op dat moment de enige voetbalvereniging in Borne?

Zoals vermeld bestond in Borne toen al de B.V.V. Borne, een neutrale vereniging, opgericht in 1912. Wel waren er rond die tijd al eerder en ook wat later (wilde) clubjes, die al snel weer ter ziele gingen. De derde in Borne voetballende club, B.C.S.V, is pas in 1932 opgericht; een christelijke vereniging, die uit geloofs-overtuiging niet op zondag voetbalde. Tegenwoordig voetbalt het onder de naam Bornse Zaterdag Sport Vereniging de Blauwwitters, afgekort B.Z.S.V. de Blauwwitters.

Hoe zag toen de structuur eruit?

Het was toen allemaal vrij overzichtelijk; een dagelijks bestuur van 3 man aangevuld met 3 á 4 leden die samen deel uitmaakten van een algemeen bestuur. Verder had je dan nog de elftalcommissie, incl. de wedstrijdsecretaris. Een speciale jeugdafdeling kwam er pas in 1927.

Groot verschil met nu, want als ik nu naar de opbouw kijk bestaat het uit een hoofdbestuur met daaronder allemaal clusters?

Ja, mede het gevolg van de grootte en de verscheidenheid van de club. Momenteel tussen de 1300 en 1400 leden, van 6-jarige jongens én meisjes (‘4×4 voetbal) tot ‘krasse’ veteranen (7 tegen 7 voetbal) en wat daar zoal nog tussenin zit, inclusief enkele G-voetbalteams. Zelfs is er een wielerafdeling voor niet meer voetballende (ex-)leden en kent sinds kort sportactiviteiten voor 60 plussers (NEO 60+/Oldtimers). Naast de 4×4 afdeling heeft NEO sinds juli 2017 ook een Welpenafdeling voor 4 en 5-jarige jongens en meisjes. Verder heeft NEO een bloeiende meiden-/vrouwenafdeling.

Waar werden de eerste wedstrijden gespeeld?

Op de plek, waar zich nu een tankstation en aansluitend IKEA bevindt, (Rondweg/hoek Amerikalaan) heeft NEO (toen nog ‘Borne Vooruit’ geheten) zijn allereerste voetbalwedstrijden gespeeld. Zo druk als het nu, 100 jaar later dagelijks, op deze plek is, zal het in die tijd nooit zijn geweest. Toen lag daar, vredig aan de Bornsche beek nabij de Welemansbrug, een perceel weidegrond behorende bij het erve Mösselboer. De weide mocht alleen worden bespeeld in de maanden oktober t/m april; vanaf mei gingen de koeien er grazen of werd er gehooid.

Honderd jaar, een eeuw met ups en downs?

Zoals elke club heeft ook NEO de nodige voor-en tegenspoed gekend. Zowel op sportief als op persoonlijk gebied. In de loop van de jaren is de club helaas een groot aantal markante leden kwijt geraakt en het is goed ze in dierbare herinnering te houden.

Sportief gezien maak je uiteraard de nodige kampioenschappen en helaas ook degradaties mee. Op basis van het ledenaantal zou NEO nog minimaal een stapje hoger moeten spelen dan de huidige derde klasse. Voor een club die alles met eigen leden doet is af en toe een uitstapje naar nog hoger ook mogelijk, maar dan houdt het op. Dat NEO van 2011 tot 2016 slechts in de vierde klasse gespeeld heeft is eigenlijk te gek voor woorden. En dat terwijl er rond de eeuwwisseling nog even in de eerste klasse gebivakkeerd werd.

Veel teams, veel organisatie en dat allemaal met vrijwilligers?

NEO kent zo’n 350 vrijwilligers in alle geledingen van de club. In de groep trainers zijn er een beperkt aantal betaalde krachten van buitenaf, maar het merendeel van de trainers is afkomstig uit de eigen geledingen. Doelstelling is om, daar waar mogelijk, met eigen leden het trainerskorps in te vullen. Dit geldt zowel voor de recreatieve als selectieteams. Door de grootte van de club is dat ook mogelijk. Gevolg is dat trainers langer blijven, waarbij ze in de loop van de jaren verschillende teams trainen uit verschillende leeftijdsklassen. De vergoeding welke de trainers ontvangen is daarbij slechts een middel om de kennis welke wordt overgebracht binnen de club te houden. Verder steken elke donderdagochtend tussen de 30 en 35 vrijwilligers hun handen uit de mouwen om het hele sportpark inclusief Clubhuis, kleedkamercomplex en tribune er perfect uit te laten zien. Dagelijks zorgt het team “Beheer” er voor dat de immense organisatie van de dagelijkse gang van zaken in goede banen geleid wordt, zowaar een enorme klus.

Veel teams, maar dan ook veel trainers. Hoe is de onderlinge afstemming?

Vanuit de technische commissie is nadrukkelijk beleid ontwikkeld om eigen leden op te leiden tot trainers. Dat begint bij de mini’s, waar ouders die training willen geven via de KNVB worden opgeleid om de basisbeginselen van het geven van trainingen bij te brengen. Als ouders door willen blijven groeien als trainer is het mogelijk via de club tot het hoogste niveau cursussen te volgen waardoor NEO steeds meer in staat is zelfvoorzienend te zijn. Daarnaast wordt trainers van de recreatieve teams regelmatig de gelegenheid geboden trainingen van selectieteams bij te wonen en door ervaren trainers begeleid te worden in het geven van trainingen. Uiteraard wordt in de diverse geledingen en leeftijdsgroepen regelmatig overleg gevoerd. Er is een aparte keeperscoördinator die met de grote hoeveelheid keeperstrainers regelmatig overlegt.

Nog geen veldentekort?

Met de komst van kunstgras heeft NEO wel wat ademruimte gekregen, maar het maken van een trainingsschema aan het begin van het seizoen blijft een enorme klus. Af en toe moeten er ook concessies gedaan worden wat betreft de speelruimte, maar de nodige flexibiliteit kan er goed en vaak genoeg getraind worden. Wat betreft de wedstrijden is het op de zaterdag ook wel eens passen en meten, maar met zes velden komen we een heel eind.

Hebben (spelende) leden ook andere verplichtingen dan alleen maar contributie te betalen?

Behalve de onontbeerlijke bardiensten voor de oudere jeugd en seniorenteams zijn het met name morele verplichtingen waarop je een beroep kunt doen omdat er een goed clubgevoel heerst. Door mensen persoonlijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheden ten opzichte van NEO als club krijg je een heleboel voor elkaar.

Kan een vereniging als RKSV NEO zonder een grote sponsor?

Niet zonder een sponsorgroep. Borne kent jammer genoeg heel weinig grote bedrijven en dus sponsoren, maar NEO investeert heel veel in een grote sponsorgroep waarvan een deel ook deel uitmaakt van de Stichting Promoting NEO, een erg waardevolle club die NEO op tal van manieren financieel ondersteunt. Daarnaast prijzen wij ons gelukkig dat we al jaren telkens een hoofdsponsor hebben weten te vinden die NEO een warm hart toedraag. Denk aan AVIA, DVEP en nu de Heerlijke Huiskamer. NEO heeft qua sponsoring een breed draagvlak en gunfactor binnen de Bornse ondernemers. Dus een hoofdsponsor, een groep vertegenwoordigd in NEO-promoting, maar door de jaren heen ook talloze andere sponsoren (reclameborden, kleding, natura) waarvan sommigen NEO al meer dan 50 jaar steunen.

Wat is het doel voor het eerste team dit seizoen?

Nadat NEO vorig jaar ondanks een geweldig seizoen als debutant net geen prijs wist te pakken was de doelstelling voorafgaand aan het seizoen een plek in het linkerrijtje. Dat lijkt voorzichtig maar als je je je bedenkt dat het hele middenveld is vertrokken, dan zou je dat ook realisme kunnen noemen. Halverwege het seizoen moet je concluderen dat NEO best voor een (vervangende) periode in aanmerking zou kunnen komen. De derde plek op de ranglijst zou daarin van eminent belang kunnen zijn. De twee topteams in 3A, Barbaros en FC Suryoye, zullen helaas onbereikbaar blijven.

Wordt het eeuwfeest uitbundig gevierd?

Uiteraard! 100 jaar NEO is niet zomaar iets. Vanaf de start van het eeuwfeest op 11 mei a.s. zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd. Een greep uit de activiteiten in het jubileumjaar.

11 mei 2018 oprichtingsvergadering, tonen jubileumshirt, voor leden en genodigden 18+; 12 mei Sport en spel  voor de gehele jeugd. Ballonnenwedstrijd, spellencircuit en voor de A en B jeugd een bootcamp; 13 mei NEO – KOSC in het jubileumshirt; 3 juni 100 kilometer toertocht organisatie wielerclub NEO; 3 juni badeendjesrace in Bornse Maten; 23 juni Keepersbattle en 15 september NEO SWB G.toernooi.

Verder jubileumedities van het Henny Hemink-toernooi, het 4×4/E/F-toernooi, het 9×9 toernooi, en in augustus de Richard Bertelink Memorial. Uiteraard een reünie, een paar feestavonden en een “Oktoberfest”.

Misschien een open deur, hoe is de samenwerking met de overige voetbalverenigingen?

Er zijn tijden geweest dat er veel rivaliteit en zelfs haat en nijd was, maar gelukkig is dat verleden tijd. De oude garde van BVV Borne, BZSV en NEO kunnen daarvan wellicht eens wat last van hebben, maar verder zijn de contacten, ook op bestuurlijk niveau prima. Natuurlijk is er op sportief gebied de nodige rivaliteit en dat was met name zo toen NEO en Borne even bij elkaar in de competitie zaten. Uiteraard wil je van je buren winnen.

Er wordt de laatste tijd nogal gemopperd op de publiciteit. Hoe kijkt NEO daar tegenaan en wat kan de rol van www.sportintwente.nl daarin spelen?

NEO zoekt en krijgt veel goede publiciteit. De club is erg actief op Facebook, Twitter en Instagram, terwijl de website zeer actueel is en fris is en veel bezoekers heeft. Ook verschijnt er minimaal een keer per jaar de prachtige glossy NEO-Inside.Ook via Borne Boeit, de Bornse Courant, De Week van Borne en Sport in Twente krijgen we zeer regelmatig aandacht. Niet alleen door de prestaties van het eerste elftal, maar ook door diverse nieuwe ontwikkelingen binnen de club. NEO was de initiator van het 35+ 7×7 voetbal in de regio, doet inmiddels ook mee aan de 45+ competitie en heeft inmiddels zelfs een 60+ groep. Er is een heuse wielerclub, de meidenafdeling is behoorlijk omvangrijk en de G-afdeling kent ook een drietal teams. NEO is zich ook bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Van het organiseren van EHBO-cursussen voor alle Bornse clubs tot het verzorgen van trainingen voor bewoners van het AZC.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer